อบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาปั๊มเบื้องต้น

7455

บจก. พี แมชโปร จัดการอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาปั๊มเบื้องต้น
ให้ลูกค้า บจก.ไฮปั๊ม เพื่อให้ลูกค้าระดับปฏิบัติการสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับรถปั๊มในเบื้องต้นได้
โดยได้รับความสนใจจากพนักงานปฏิบัติการปั๊มคอนกรีตเป้นอย่างดี