PST Group จัดอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งที่ 1

04/03/2018 | 3140
อบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารครั้งที่ 1 2 มีนาคม 2561 
เพื่อพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ