โครงการอบรมหลักสูตร "การสื่อสารเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ"

28/06/2024 | 277
PST GROUP โดยทางแผนกบุคคล ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร "การสื่อสารเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ" ให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 วิทยากรโดย ดร.จรีพร โชติพิบูลย์ทรัพย์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบและเข้าใจถึง เทคนิคและกระบวนการในการสื่อสารที่ดี 
2. เพื่อให้การทํางานได้ใช้สื่อที่ถูกต้องและชัดเจนตรงตามเป้าหมาย
3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและร่วมใจกันทํางาน