อบรมความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงานติดตั้ง Placing Boom

4394

ช่างทีม Placing Boom บริษัท พีแมชโปร เข้าอบรมความปลอดภัยก่อนเข้าปฏิบัติงานติดตั้ง Placing Boom โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร


หัวหน้าทีมติดตั้ง Placing Boom ประชุมชี้แจงการปฏิบัติตนเบื้องต้นของทีมงานก่อนเข้าอบรมความปลอดภัย


เจ้าหน้าความปลอดภัยชี้แจงวิธีการเข้าปฏิบัติงาน รวมถึงกฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน


เจ้าหน้าความปลอดภัยชี้แจงวิธีการเข้าปฏิบัติงาน รวมถึงกฎระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ก่อนเข้าพื้นที่ทำงาน


เจ้าหน้าความปลอดภัยฉายสไลด์ประกอบการชี้แจงเรื่องความปลอดภัย


เจ้าหน้าความปลอดภัยชี้แจงเกี่ยวกับกฏระเบียบการเข้าปฏิบัติงาน


พนักงานช่างทีม Placing Boom ทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย


พนักงานช่างทีม Placing Boom ทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย


เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปทำประวัติพนักงานช่างทีม Placing Boom ก่อนเข้าปฏิบัติงาน


เจ้าหน้าที่เก็บลายนิ้วมือทำประวัติพนักงานช่างทีม Placing Boom ก่อนเข้าปฏิบัติงาน