PST Group ฝึกอบรมการเป็นวิทยากรภายใน

29/05/2020 | 2382
ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  
PST Group 
บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท พี แมชโปร จำกัด
จัดอบรม การเป็นวิทยากรภายใน
โดยมีคุณนราธิป มาตราช เป็นวิทยากร
บรรยากาศ การอบรมทั้งได้ความรู้ หลักการ เทคนิคต่างๆ เพื่อนำไปปฏิบัติงานได้จริง