รณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง

16/05/2019 | 2274
ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตาม " โครงการ รณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ระดับทอง " ซึ่งได้เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ กับ นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา