PST Group จัดฝึกอบรม AutoCAD

02/04/2019 | 1536
ในไตรมาสแรกของปี ทาง บริษัทได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับงานด้านการเขียนแบบ( Auto CAD) ให้สามารถนำไปใช้งานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เป็นส่วนหลักในการเข้ามาให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง