โครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน

10/03/2019 | 1947
ในวันที่ 7 มีนาคม  2562 เจ้าหน้าที่จากศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) ได้เข้าตรวจประเมินระบบการบริหารงานและการจัดการด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ  ด้วยบริษัท ฯ ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่ิอพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ