PST Group การสร้างวัฒนธรรมองค์กร - บ้านของเรา

15/11/2018 | 1852

ในวันที่ 7 พฤจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท พี เอส ที ทรานสปอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จัดการ อบรมวัฒนธรรมองค์กร
บรรยายโดย อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม เพื่อการพัฒนาองค์กร