นำเอกสารฉบับร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานาขาผู้ควบคุมสาขาผู้ควบคุมเครื่องจักรกล ประเภทรถปั๊มลำเลียงคอนกรีต ระดับ 1 ส่งคณะอนุกรรมการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี พิจารณาอนุมัติ

21/06/2018 | 3145
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 คุณนราธิป มาตราช หัวหน้าแผนกบุคคลได้ นำเอกสารฉบับร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาผู้ควบคุมสาขาผู้ควบคุมเครื่องจักรกล ประเภทรถปั๊มลำเลียงคอนกรีต ระดับ 1 มอบให้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี ตรวจสอบและส่งคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติ