Search

 
Found: 180
Where: tags — PST Group [x]

อบรม OJT พนักงานใหม่ประจำรถปั๊มคอนกรีต PST เพื่อเรียนรู้ และรู้จักระบบการทำงานก่อนขึ้นปฏิบัติงานจริงประจำรถปั๊มคอนกรีต รุ่นที่ 1/61 โดยช่างผู้ชำนาญการแผนกซ่อมบำรุง ฝ่ายศูนย์บริการ pmp

อบรม OJT พนักงานใหม่ประจำรถปั๊มคอนกรีต PST เพื่อเรียนรู้ และรู้จักระบบการทำงานก่อนขึ้นปฏิบัติงานจริงประจำรถปั๊มคอนกรีต รุ่นที่ 1/61 โดยช่างผู้ชำนาญการแผนกซ่อมบำรุง ฝ่ายศูนย์บริการ pmp...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 18 Next
  relevance date