Product Code:  C01-0002
S/N:  051803007
Size:  17.5cm x 3 m

ท่อส่งปูน 3 ม. HI Pressure
ความยาวท่อ 3 เมตร
ความกว้างของปากท่อรอบนอก 17.5 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบใน 12.6 เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อ 2.5 เซนติเมตร

อ่านต่อ
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898