อบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาปั๊มคอนกรีตเบื้องต้น

241134

บจก.พีแมชโปร จัดการอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาปั๊มคอนกรีตเบื้องต้นให้กับลูกค้าก่อนการส่งมอบรถปั๊ม เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาบนรถปั๊มยิงคอนกรีต ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง