Delivery Pipe (Raw Mat) ZX 125 5.5 x 6000 HD

ท่อส่งปูน 6 ม.หนา 7.1ม.(ไม่มี Flange) High Pressure

Product Code:  C01-0004
Size:  14.1cm x6 m

ความยาวท่อ 6  เมตร
ความกว้างของปากท่อรอบนอก 14.1 เซนติเมตร
ความกว้างของปากท่อรอบใน 12.4 เซนติเมตร
ความหนาของปากท่อ 7.1 มิลลิเมตร

Read more
สนใจสินค้าและบริการ โทร : 098 275 9898