ลักษณะงาน “เทคาน” หน่วยงาน บีควิกส์ บางบอน ยอดเทประมาณ 30 คิว

7006

“ แบบที่ใช้เท ”“  จุดตั้งปั๊ม ““ กำลังเทคอนกรีต ”