FFH Free Flow Hydraulic oil pressure system

27/07/2017 | 275464

ปั๊ม EVERDIGM ใช้ระบบ FFH ซึ่งเป็นที่ยอมรับและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรม
น้ำมันไหลเข้าสู่วงจรปิด Close loop จากปั๊ม Rexroth ไปยังกระบอกไฮดรอลิกและกลับสู่แม่ปั๊มโดยตรงซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น และใช้น้ำมันในระบบน้อยลง มีระบบควบคุมอัจฉริยะที่เปลี่ยนทิศทางของการไหลของน้ำมันทำให้น้ำมันสามารถไหลอย่างอิสระไม่ต้องผ่านวาล์วควบคุมค่าที่ไม่จำเป็น และมีการป้องกันการปนเปื้อนของน้ำมันโดยผ่านกรองไฮดรอลิคก่อนเข้าเมนปั๊ม ได้อย่างสมบูรณ์ มีการสูญเสียพลังงานและเกิดความร้อนของน้ำมัน น้อยกว่า เมื่อเทียบกับระบบเปิด open loop แบบเก่า ทำให้ยืดอายุการใช้งานของซีลต่างๆในกระบอกไฮดรอลิค และอายุการใช้งานของน้ำมันไฮดรอลิคได้นานมากขึ้น


สามารถเข้ารับชมวีดีโอได้ตามสิงค์นี้ได้
www.youtube.com/watch?v=-AO4kJ_9KfU&t=13s