PST GROUP ขอ update ข้อมูลให้ผู้ประกันตนทราบ Cr.line สํานักงานประกันสังคม

24/05/2024 | 726
PST GROUP ขอ update ข้อมูลให้ผู้ประกันตนทราบค่ะ Cr.line สํานักงานประกันสังคม 


https://www.tiktok.com/@koryupha/photo/7373536060967570706?is_from_webapp=1&sender_device=pc

สํานักงานประกันสังคมพร้อมดูแล ให้เข้าถึงการรักษาอย่างเต็มที่
โครงการ SSO 515 5 โรค 15 วัน

5 หัตถการและการผ่าตัดจากโรคที่ผู้ประกันตน เป็นมากที่สุด มีอะไรบ้าง
-การผ่าตัดมะเร็งเต้านม
-การผ่าตัดก้อนเนื้องอกที่มดลูกและหรือรังไข่
-การผ่าตัดนิ่วในไตหรือถุงน่าดี
-หัตถการโรคหลอดเลือดสมอง
-หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จะได้รับการผ่าตัดภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่แพทย์ประเมินว่ามีความจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัด
ต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือท่าหัตถการ
เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและมีความจําเป็น
ลดระยะเวลาการรอคอย ลดภาวะแทรกซ้อนไม่ให้อาการของโรคมีความรุนแรง และสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในระบบประกัน
สังคม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567

ขั้นตอนการรับบริการง่ายมาก
> ผู้ประกันตนต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ
หรือน่าผลตรวจและเอกสารที่แพทย์ประเมินว่าจําเป็นต้องผ่าตัด ส่งไปสถานพยาบาลที่ทําข้อตกลงไว้ > สถานพยาบาลที่ทําข้อตกลงจะดูแลจนสิ้นสุดการรักษา
หากมีการรักษาอื่นนอกเหนือจากการผ่าตัด จะให้กลับไปรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิเดิมที่มีอยู่ !
สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบบาลที่ทําบันทึกข้อตกลงให้บริการได้ที่ เว็บไซต์ www.sso.go.th
สํานักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตนทุกเวลา
- หากผู้ประกันตน ต้องการสอบถามข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สํานักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร: 0-2956-2498 ,0-2956-2507