Search

 
Found: 177
Where: tags — PST Group [x] รถปั๊มคอนกรีต [x] รถปั๊มคอนกรีตPST [x]

ทีมบริการหลังการขายเข้าตรวจเช็คตามแผน

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ทีมบริการหลังการขาย บจก.พี แมช โปร เข้าตรวจเช็คระบบการทำงานของปั๊มยิงคอนกรีต ขณะปฏิบัติงานจริง ตามแผนงานบริการหลังการขายหลังส่งมอบ เพื่อตรวจสอบหาความผิดปกติ...
Pages: Prev. 1 ... 14 15 16 17 18
  relevance date