Search

 
Found: 173
Where: tags — PST Group [x] รถปั๊มคอนกรีต [x] ต่อท่อ [x]

มาตรฐานและวิธีการทำงานสำหรับคอนกรีต

... ในกรณีที่แบบมีความสูงมากไม่ควรเทคอนกรีตโดยปล่อยให้คอนกรีตตกอิสระจากส่วนบนที่สุดของแบบ แต่ควรใช้วิธีการใด ๆ เช่น สายพาน รางเท (Chute) ถัง หรือต่อท่อ เพื่อให้ระยะตกอิสระของคอนกรีตไม่เกิน 1.5 เมตร ถ้าตรวจพบการเยิ้มของคอนกรีตระหว่างการเทคอนกรีต ...

วิธีการฉาบปูน

งานฉาบปูน หมายรวมถึง งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อทั้งหมด ผนัง คสล. และงานฉาบปูนโครงสร้าง คสล. เช่น เสา คาน และท้องพื้นในส่วนที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด ยกเว้นฝ้าเพดานส่วนที่เป็นคอนกรีตสำเร็จรูป...

ชนิดของปูนฉาบสำเร็จรูป

ชนิดของปูนฉาบสำเร็จรูป อยากได้ผนังฉาบปูน ที่เนียนเรียบสวย ...ต้องใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปเพราะเป็นทางเลือกสำหรับยุคนี้ ทำให้คุณตัด ปัญหา เรื่องช่างไม่ร่อนปูน ไม่ร่อนทราย ไม่ล้างทราย...

อบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาปั๊มคอนกรีตเบื้องต้น

บจก.พีแมชโปร จัดการอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาปั๊มคอนกรีตเบื้องต้นให้กับลูกค้าก่อนการส่งมอบรถปั๊ม เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาบนรถปั๊มยิงคอนกรีต...

Types of welding service, department of welding service center

Types of welding service, department of welding service center types of welding services, department of welding service center can be classified into 6 types as follows: Pump truck assembly service on trucks to rent or sell to customers both trailer pumps and boom pumps. When ordering concrete pump trucks with the company, we will install concrete pump to the truck by an experience mechanic team at the company’s service center Repair service of cracks on the boom and metal repair when there is...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 18 Next
  relevance date