Search

 
Found: 174
Where: tags — PST Group [x] ผู้รับเหมา [x] รถปั๊มคอนกรีต [x]

ตัวแทนพนักงานบริษัท พีแมชโปร และพีเอสทีทรานสปอร์ต ร่วมโครงการ ครูอาสา ณ โรงเรียนคลองพระอุดม จ.ปทุมธานี โดยจัดให้มีการเรียนการสอนจำนวน 1 ปีการศึกษาเริ่มปี 2560

ตัวแทนพนักงานบริษัท พีแมชโปร และพีเอสทีทรานสปอร์ต ร่วมโครงการ ครูอาสา ณ โรงเรียนคลองพระอุดม จ.ปทุมธานี โดยจัดให้มีการเรียนการสอนจำนวน 1 ปีการศึกษาเริ่มปี 2560

มาตรฐานและวิธีการทำงานสำหรับคอนกรีต

การที่จะให้ได้โครงสร้างคอนกรีตที่ดี จะต้องประกอบไปด้วยการเลือกใช้คอนกรีตประเภทที่เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ และขั้นตอนการทำงานคอนกรีตที่ดี ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม จึงจะได้คุณภาพของงานที่ดี...

วิธีการฉาบปูน

งานฉาบปูน หมายรวมถึง งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อทั้งหมด ผนัง คสล. และงานฉาบปูนโครงสร้าง คสล. เช่น เสา คาน และท้องพื้นในส่วนที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด ยกเว้นฝ้าเพดานส่วนที่เป็นคอนกรีตสำเร็จรูป...

ชนิดของปูนฉาบสำเร็จรูป

ชนิดของปูนฉาบสำเร็จรูป อยากได้ผนังฉาบปูน ที่เนียนเรียบสวย ...ต้องใช้ปูนฉาบสำเร็จรูปเพราะเป็นทางเลือกสำหรับยุคนี้ ทำให้คุณตัด ปัญหา เรื่องช่างไม่ร่อนปูน ไม่ร่อนทราย ไม่ล้างทราย...

Types of welding service, department of welding service center

Types of welding service, department of welding service center types of welding services, department of welding service center can be classified into 6 types as follows: Pump truck assembly service on trucks to rent or sell to customers both trailer pumps and boom pumps. When ordering concrete pump trucks with the company, we will install concrete pump to the truck by an experience mechanic team at the company’s service center Repair service of cracks on the boom and metal repair when there is...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 18 Next
  relevance date