Search

 
Found: 117
Where: tags — PST Group [x] บริการติดตั้งPlacingBoom [x] เคร [x] จำหน่ายเครื่องพ่น [x]

ตัวแทนพนักงานบริษัท พีแมชโปร และพีเอสทีทรานสปอร์ต ร่วมโครงการ ครูอาสา ณ โรงเรียนคลองพระอุดม จ.ปทุมธานี โดยจัดให้มีการเรียนการสอนจำนวน 1 ปีการศึกษาเริ่มปี 2560

ตัวแทนพนักงานบริษัท พีแมชโปร และพีเอสทีทรานสปอร์ต ร่วมโครงการ ครูอาสา ณ โรงเรียนคลองพระอุดม จ.ปทุมธานี โดยจัดให้มีการเรียนการสอนจำนวน 1 ปีการศึกษาเริ่มปี 2560

มาตรฐานและวิธีการทำงานสำหรับคอนกรีต

... ขนาดและประเภทของโครงสร้าง 3) ลักษณะภูมิประเทศ สถานที่ทำงาน และเส้นทางการขนส่ง 4) ค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าแรง ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นต้น ข้อแนะนำ ควรใช้เวลาในการลำเลียงคอนกรีตให้น้อยที่สุด โดยวิธีการที่เหมาะสมและประหยัดที่สุด ...

วิธีการฉาบปูน

... ปูนฉาบให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ผสมกับน้ำตามคำแนะนำของผู้ผลิต 4 การผสมปูนฉาบ จะต้องนำส่วนผสมรวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต การผสมด้วยมือจะอนุมัติให้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่าผสมด้วยเครื่อง ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 12 Next
  relevance date