Search

 
Found: 53
Where: tags — PST Group [x] บทความรถปั๊ม [x] ให้เช่ารถปั๊ม [x]

ประแจ (WRENCH)

ประแจ (WRENCH) ในการผลิตประแจที่มีคุณภาพ ส่วนใหญ่จะทำมาจากเหล็กกล้าและขึ้นรูปด้วยวิธีการตีขึ้นรูป แต่ประแจที่นำมาใช้งานที่ดีที่สุดนั้น จะทำมาจากเหล็กกล้าผสมโครเมียมและวานาเนียมและจะขึ้นรูปด้วยวิธีการตีขึ้นรูปเช่นเดียวกับแบบแรก...

หน้าที่ของ ระบบ SAFETY RELAY (5A17)

ระบบ SAFETY RELAY ของระบบไฟฟ้าปั๊มคอนกรีต หน้าที่หลักของ SAFETY RELAY คือ ทำหน้าที่ตัดการทำงานของไฟฟ้าปั๊มคอนกรีต เมื่อมีการกด SW EMERGENCY หรือ SW ฉุกเฉิน ระบบไฟฟ้าจะทำการตัดการทำงานทันที เช่น ระบบยิง...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 Next
  relevance date